Serwis:
Ogrzewania postojowe

 

Wodne

 

Powietrzne

 

       System "Airlectric"

 

 

Elementy Za³±czaj±ce

 

Eberspächer

 

Webasto

 

 

 

O firmie

 

Historia

 

Dojazd

 

Kontakt

 

 

Klienci i Partnerzy

 

 

 

Ogrzewania powietrzne

Ogrzewanie powietrzne jest niezbêdne w pojazdach, w których musimy spaæ. Auta typu camper, ci±gniki siod³owe czy inne pojazdy dostawcze z kabinami sypialnymi s± wyposa¿ane w powietrzne ogrzewanie, które zasysa powietrze z wnêtrza kabiny i jednocze¶nie oddaje ciep³o powsta³e w wyniku spalania paliwa.

Podobnie jak agregaty wodne, te urz±dzenia mog± pracowaæ spalaj±c to samo paliwo, jakim napêdzany jest pojazd (olej napêdowy, benzyna). W wiêkszo¶ci przypadków nie ma potrzeby montowania oddzielnego zbiornika, gdy¿ pompka paliwa ogrzewacza zasysa ciecz z g³ównego zbiornika pojazdu.

 Jednak nie tylko pojazdy, s³u¿±ce kierowcy za hotel mog± byæ wyposa¿ane
 w postojowe ogrzewanie powietrzne.
 Wyobra¼ sobie wyjazd z rodzin± na narty, autem z nadwoziem typu van.
 Nie raz istnieje potrzeba rozgrzania organizmu by siê za mocno nie wych³odziæ.
 Z chwil±, gdy twoje auto wyposa¿one jest w ogrzewanie postojowe,
 przerwa w dobrej zabawie na stoku mo¿e byæ o wiele przyjemniejsza, bo w suchym,  ciep³ym miejscu.


Podobnie mo¿e byæ podczas weekendowego wypadu na ryby. Deszcz mo¿e zaskoczyæ i przemoczyæ do przys³owiowej suchej nitki. Ogrzewanie daje Ci pewno¶æ i poczucie bezpieczeñstwa.
Agregaty powietrzne montowane s± równie¿ na jachtach. Przy odpowiednim monta¿u, bêd± niezawodnym sposobem na utrzymanie odpowiedniej temperatury wewn±trz jednostki p³ywaj±cej. Posiadaj±c to urz±denie mo¿esz spokojnie zaj±æ siê sterem. Klimat za³atwi ogrzewanie postojowe.

Zapoznaj siê z ofert± firm:


 Eberspächer- Airtronic              Webasto - Air Top

kancelaria.postol.eu

Wygenerowano w sekund: 0.02
ogrzewania postojowe webasto eberspaecher hydronic airtronic air top thermo top klimatyzacja
506,223 Unikalnych wizyt