Serwis:
Ogrzewania postojowe

 

Wodne

 

Powietrzne

 

       System "Airlectric"

 

 

Elementy Za³±czaj±ce

 

Eberspächer

 

Webasto

 

 

 

O firmie

 

Historia

 

Dojazd

 

Kontakt

 

 

Klienci i Partnerzy

 

 

 

Hydronic


HYDRONIC, produkt niemieckiego koncernu Eberspächer, to ogrzewanie postojowe, które charakteryzuje zwarta, kompaktowa konstrukcja, mo¿liwo¶æ zamontowania do wiêkszo¶ci modeli samochodów, du¿a moc grzewcza, wysoka jako¶æ i bardzo du¿a ¿ywotno¶æ.

Dziêki urz±dzeniu Hydronic Twój pojazd zyska komfort i bezpieczeñstwo przy jednoczesnym zmniejszeniu zanieczyszczenia ¶rodowiska naturalnego.
Teraz nie bêdziesz siê martwiæ o zdrowie dziecka po wyj¶ciu z p³ywalni, o zdrowie i kondycjê mê¿a/¿ony po æwiczeniach w si³owni. Z ogrzewaniem Hydronic wsiadasz zawsze do ciep³ego i przytulnego wnêtrza pojazdu.Nie musisz od¶nie¿aæ i skrobaæ szyb. Tê ma³o przyjemn± pracê wykona za Ciebie Hydronic za³±czony za pomoc± programowanego zegara b±d¼ pilota, którym to mo¿esz sterowaæ ogrzewaniem bêd±c jeszcze w szatni si³owni, kawirni, hipermarkecie, domu czy pracy.
Wygoda i komfort jaki niesie za sob± to urz±dzenie pozwol± Ci,
poczyæ siê zupe³nie wyj±tkowo. Warto!


Pod³±czone do uk³adu ch³odzenia silnika oddaje ciep³o cieczy ch³odz±cej, która z kolei podgrzewa nagrzewnicê pod desk± rozdzielcz±. Poprzez oryginalne kana³y powierzne i wyloty na desce rozdzielczej podgrzane przez nagrzewnicê powietrze trafia do kabiny. Dodatkowo podgrzany reszt± energii pozosta³± w cieczy silnik nie jest nara¿ony na szkodliwe zimne rozruchy.
Pamiêtaj - rozruch silnika w temperaturach ok. 0 stopni Celsjusza zu¿ywa go w takim stopniu, jak przejechanie 70-100 km autostrad±.


Zobacz dane techniczne urz±dzenia.

Zasadê dzia³ania urz±dzenia, bardzo dobrze zobrazuje plik wideo.


Cena monta¿u tego typu ogrzewania zale¿y od marki i modelu pojazdu, jak równie¿ od tego czy auto posiada klimatronic czy te¿ nie.
W zwi±zku z powy¿szym prosimy o kontakt telefoniczny, b±d¼ te¿ za pomoc± specjalnego formularza, który u³atwi nam szybkie z³o¿enie Pañstwu oferty handlowej.

kancelaria.postol.eu

Wygenerowano w sekund: 0.01
ogrzewania postojowe webasto eberspaecher hydronic airtronic air top thermo top klimatyzacja
521,951 Unikalnych wizyt