Serwis:
Ogrzewania postojowe

 

Wodne

 

Powietrzne

 

       System "Airlectric"

 

 

Elementy Za³±czaj±ce

 

Eberspächer

 

Webasto

 

 

 

O firmie

 

Historia

 

Dojazd

 

Kontakt

 

 

Klienci i Partnerzy

 

 

 

Airlectric
Dla w³a¶cicieli jachtów i kamperów, firma Eberspaecher przygotowa³a now± ofertê.
System grzewczy Airlectric, który w po³±czeniu z agregatem Airtronic D2 lub D4 gwarantuje ciep³o na postoju, przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu ha³asu do absolutnego minimum.
Aby system móg³ byæ zastosowany, u¿ytkownik jachtu lub kampera musi mieæ dostêp do napiêcia elektrycznego 230V.


Zalety sytemu AIRLECTRIC:

 • 1 KW przy rozprowadzeniu przewodami 75 mm dla agregatu D2,
  1,4 KW przy rozprowadzeniu przewodami 90 mm dla agregatu D4
 • Inteligentny system sterowania wykorzystuj±cy dmuchawê powietrza Airtronic'a 12V
 • Zintegrowany panel elektroniczny, umozliwiaj±cy obs³ugê mini regulatorem i zegarem jednocze¶nie
 • Kompaktowe wymiary:
  256x158x120 mm (D2)
  275x175x150 mm (D4)
 • Najszybszy czas podgrzania;
  redukcja wagi: (D2) tylko 1,6 kg, (D4) 1,85kg
 • W opcji mo¿liwo¶æ automatycznego prze³±czania z ogrzewania spalinowego na ogrzewania elektryczne i odwrotnie
 • System zosta³ tak zaprojektowany, aby umo¿liwiæ ³atwy monta¿ opcji elektrycznej do istniej±cej zabudowy systemów urz±dzeñ powietrznych Airtronic D2 i D4 12V


kancelaria.postol.eu

Wygenerowano w sekund: 0.02
ogrzewania postojowe webasto eberspaecher hydronic airtronic air top thermo top klimatyzacja
506,249 Unikalnych wizyt