Serwis:
Ogrzewania postojowe

 

Wodne

 

Powietrzne

 

       System "Airlectric"

 

 

Elementy Za³±czaj±ce

 

Eberspächer

 

Webasto

 

 

 

O firmie

 

Historia

 

Dojazd

 

Kontakt

 

 

Klienci i Partnerzy

 

 

 

Elementy za³±czaj±ce - Webasto


  
  Do za³±czania ogrzewañ postojowych
  s³u¿± ró¿ne elementy za³±czaj±ce.
  Poni¿ej przedstawiamy, produkty
  firmy Webasto.
(Nie wspó³pracuj± z urz±dzeniami firmy Eberspächer!)Wy³±cznik potencjometryczny - bardzo prosta obs³uga, ograniczaj±ca siê do ustawienia potencjometrem, temperatury zadanej.
Zegar - bardzo prosty w swojej obs³udze. Mo¿liwo¶æ programowania trzech czasów za³±czania. Wygodny i porêczny.    pobierz instrukcjê obs³ugi


Zegar - prosty i wygodny w u¿yciu, z mo¿liwo¶ci± ustawienia trzech czasów startu pracy ogrzewania. Posiada tak¿e przycisk bezpo¶rdenio uruchamiaj±cy ogrzewanie.

    pobierz instrukcjê obs³ugi
Combi Timer - zegar to sterowania ogrzewaniem powietrznym (Air Top). Trzy niezale¿ne czasy uruchomienia ogrzewania.


  Zdalne sterowanie T80 umo¿liwia w³±czenie ogrzewania
  niezale¿nego w Twoim samochodzie z odleg³o¶ci
  600 metrów. Zestaw posiada tak¿e funkcjê potwierdzenia
  w³±czenia ogrzewania.  pobierz instrukcjê obs³ugi
  Thermo Call 1.1 - ogrzewanie
  niezale¿ne mo¿e byæ tak¿e sterowane
  poprzez telefon (zarówno stacjonarny,
  jak i komórkowy). Z dowolnego miejsca
  mo¿esz w³±czyæ ogrzewanie
  w Twoim samochodzie.
  Wystarczy tylko zatelefonowaæ...


kancelaria.postol.eu

Wygenerowano w sekund: 0.01
ogrzewania postojowe webasto eberspaecher hydronic airtronic air top thermo top klimatyzacja
506,228 Unikalnych wizyt