Serwis:
Ogrzewania postojowe

 

Wodne

 

Powietrzne

 

       System "Airlectric"

 

 

Elementy Za³±czaj±ce

 

Eberspächer

 

Webasto

 

 

 

O firmie

 

Historia

 

Dojazd

 

Kontakt

 

 

Klienci i Partnerzy

 

 

 

Elementy za³±czaj±ce - Eberspächer


Do za³±czania ogrzewañ postojowych s³u¿± ró¿ne elementy za³±czaj±ce. Poni¿ej przedstawiamy produkty firmy Eberspächer.
(Nie wspó³pracuj± z urz±dzeniami firmy Webasto!)
Regulator cyfrowy „801” - do ogrzewañ powietrznych.
Doskonale uzupe³nia ofertê dostêpnych ju¿ w³±czników wpasowuj±c siê idealnie miêdzy znanymi ju¿: miniregulatorem i zegarem EasySTART T.
Cyfrowa regulacja temperatury (bez funkcji programowania), wskazanie temperatur zadanej i uzyskanej (posiada wy¶wietlacz).Mini regulator - podstawowy element steruj±cy do obs³ugi agregatów powietrznych rodziny Airtronic.
Umo¿liwia za³±czenie ogrzewania, ustawianie temperatury zadanej, posiada przycisk uruchamiaj±cy funkcjê wietrzenia.
Obs³uga niezwykle prosta - polecany przez kierowców.

    pobierz instrukcjê obs³ugiEasyStart R+ to komfortowe zdalne sterowanie z pilotem wyposa¿onym w wy¶wietlacz LCD. Posiada funkcje programatora, informuje u¿ytkownika o przebywaniu w zasiêgu oraz o temperaturze we wnêtrzu pojazdu. W kombinacji z ogrzewaniem powietrznym Airtronic umo¿liwia zdaln± regulacjê temperatury. Zasiêg dzia³ania - do 1000m. Obs³uguje funkcjê wietrzenia (uruchamia dmuchawê pojazdu przez co sch³adza wnêtrze za pomoc± powietrza z zewn±trz).
Pamiêtaj - funkcja wietrzenia nie jest dostêpna przy rozbudowach dogrzewaczy montowanych fabrycznie przez producentów pojazdów.

    pobierz instrukcjê obs³ugiEasyStart R to zdalne sterowanie z pilotem o zasiêgu do 1000m. O przebywaniu w zasiêgu informuje u¿ytkownika dioda LED. Pracuje jako element samodzielny albo mo¿e wspó³pracowaæ z zamontowanym wcze¶niej zegarem ES T, zwiêkszaj±c mo¿liwo¶ci obs³ugi ogrzewania o za³±czanie zdalne. Uruchamia funkcjê wietrzenia (za³±cza dmuchawê pojazdu przez co sch³adza wnêtrze za pomoc± powietrza z zewn±trz) po zamontowaniu w poje¼dzie dodatkowego prze³±cznika grzanie/wietrzenie.
Pamiêtaj - funkcja wietrzenia nie jest dostêpna przy rozbudowach dogrzewaczy montowanych fabrycznie przez producentów pojazdów.

    pobierz instrukcjê obs³ugiEasyStart T - u¿ywaj±c zegara EasyStart T mo¿esz za³±czyæ ogrzewanie bezpo¶rednio przyciskiem albo skorzystaæ z opcji programatora. Zegar posiada 3 komórki pamiêci, umo¿liwia programowanie godziny, o której auto ma byæ gotowe do jazdy z wyprzedzeniem do 7 dni. We wspó³pracy z ogrzewaniem powietrznym Airtronic jest zamienny z mini regulatorem (cyfrowa regulacja temperatury). Jest przygotowany do wspó³pracy z pilotami z rodziny EasyStart lub drugim zegarem ES T (z ostatniej konfiguracji korzystaj± kierowcy samochodów ciê¿arowych z nadbudówk± sypialn±) Uruchamia funkcjê wietrzenia (za³±cza dmuchawê pojazdu przez co sch³adza wnêtrze za pomoc± powietrza z zewn±trz) po zamontowaniu w poje¼dzie dodatkowego prze³±cznika grzanie/wietrzenie. Po pod³±czeniu dodatkowego czujnika wskazuje temperaturê zewnêtrzn±.
Pamiêtaj - funkcja wietrzenia nie jest dostêpna przy rozbudowach dogrzewaczy montowanych fabrycznie przez producentów pojazdów.

    pobierz instrukcjê obs³ugiZegar modu³owy - wystêpuje w dwóch wersjach: z potencjometrem (do obs³ugi ogrzewañ powietrznych) i bez potencjometru (do wspó³pracy z agregatami wodnymi). Posiada 3 komórki pamiêci, programujemy godzinê za³±czenia z wyprzedzeniem do 7 dni. Po pod³±czeniu dodatkowego czujnika wskazuje temperaturê zewnêtrzn±.

    pobierz instrukcjê obs³ugi


kancelaria.postol.eu

Wygenerowano w sekund: 0.02
ogrzewania postojowe webasto eberspaecher hydronic airtronic air top thermo top klimatyzacja
506,245 Unikalnych wizyt