Serwis:
Ogrzewania postojowe

 

Wodne

 

Powietrzne

 

       System "Airlectric"

 

 

Elementy Za³±czaj±ce

 

Eberspächer

 

Webasto

 

 

 

O firmie

 

Historia

 

Dojazd

 

Kontakt

 

 

Klienci i Partnerzy

 

 

 

Airtronic


AIRTRONIC, produkt niemieckiego koncernu Eberspächer, to ogrzewanie postojowe, które charakteryzuje zwarta, kompaktowa konstrukcja, mo¿liwo¶æ zamontowania do wiêkszo¶ci modeli samochodów, du¿a moc grzewcza, wysoka jako¶æ i bardzo du¿a ¿ywotno¶æ.Ogrzewanie to montowane jest w ci±gnikach siod³owych, samochodach ciê¿arowych, dostawczych, vanach.
Urz±dzenie mo¿e zagwarantowaæ sta³± temperaturê w pojazdach specjalnych takich jak koparki, d¼wigi czy ³adowarki.
Zapewnia ciep³o i wygodê podczas spêdzania czasu pod ¿aglami. Przy odpowiednim doborze mocy grzewczej, z powodzeniem spe³nia warunki g³ównego ogrzewania na jachtach ró¿nego typu.


Energia cieplna wytwarzana jest w wyniku spalania paliwa, którym napêdzany jest pojazd. Ogrzewanie Airtronic mo¿e pracowaæ na olej napêdowy, b±d¼ na benzynê.
Musi byæ pod³±czone pod instalacjê elektryczn± pojazdu, w którym jest zamontowane.
Dla instalacji 12V - agregat 12V
Dla instalacji 24V - agregat 24V

Nie nale¿y montowaæ ogrzewania 12V do pojazdu z instalacj± 24V i odwrotnie!

Poni¿ej obrazek ilustruj±cy budowê urz±dzenia i zasadê dzia³ania.Natomiast tutaj mo¿esz siê zapoznaæ z danymi technicznymi ogrzewania AIRTRONIC.W celu uzyskania szczegó³owych informacji dotycz±cych kupna urz±dzenia prosimy o kontakt.

kancelaria.postol.eu

Wygenerowano w sekund: 0.01
ogrzewania postojowe webasto eberspaecher hydronic airtronic air top thermo top klimatyzacja
521,950 Unikalnych wizyt