Serwis:
Ogrzewania postojowe

 

Wodne

 

Powietrzne

 

       System "Airlectric"

 

 

Elementy Za³±czaj±ce

 

Eberspächer

 

Webasto

 

 

 

O firmie

 

Historia

 

Dojazd

 

Kontakt

 

 

Klienci i Partnerzy

 

 

 

FAQ: Ogrzewania

Jaka jest ¿ywotno¶æ ogrzewania postojowego?
Ogrzewania Eberspächer s± projektowane na 3000 godzin pracy. Trafno¶æ obliczeñ zosta³a potwierdzona w praktyce w samochodach u¿ytkowych z fabryczn± zabudow± agregatu grzewczego.

Czy mo¿na przemontowaæ ogrzewanie z jednego auta do drugiego?
Tak, mo¿na przemontowaæ. Dla wykwalifikowanego serwisu nie stanowi to problemu, podobnie jak monta¿. Warunek - nowe auto musi byæ zasilane tym samym paliwem, co stare.

Mój samochód z silnikiem diesla jest wyposa¿ony fabrycznie w dogrzewacz Eberspächer. Jakie mam z niego korzy¶ci?
Dogrzewacze s± montowane w wielu modelach samochodów, dlatego, ¿e nowoczesne silniki diesla tak efektywnie spalaj± paliwo, ¿e produkuj± bardzo ma³± ilo¶æ ciep³a, które mo¿e byæ wykorzystane do ogrzania kabiny. Dogrzewacz startuje automatycznie po uruchomieniu silnika w temperaturach ni¿szych ni¿ 10 stopni Celsjusza (w starszych aplikacjach 5 stopni celsjusza) i jest aktywny tak d³ugo, jak pracuje silnik pojazdu. Monituje temperaturê w uk³adzie ch³odzenia i w razie potrzeby uzupe³nia deficyt ciep³a.
Dogrzewacz mo¿na doposa¿yæ w zestaw rozbudowuj±cy i u¿ywaæ go jak ogrzewania postojowego.


Który model ogrzewania HYDRONIC przeznaczony jest do mojego auta?
Dla samochodów ma³ych, kompaktowych odpowiedni jest agregat Hydronic 4 (4,3 kW mocy grzewczej), dla wy¿szych klas - Hydronic 5 (5 kW mocy grzewczej).
W niektórych pojazdach o du¿ych kubaturach wnêtrza i du¿ej pojemno¶ci silnika wykorzystujemy pakiet Plus, w sk³ad którego wchodzi zawór zwrotny i termostat. Te dodatkowe elementy modufikuj± uk³ad wodny w taki sposób, ¿e w pierwszym etapie grzana jest tylko kabina. Po rozgrzaniu cieczy ch³odz±cej do 70 stopni Celsjusza ciep³o trafia równie¿ do silnika.


Który system ogrzewania wybraæ - wodny czy powietrzny?
Wybór zale¿y przede wszystkim od czasu grzania i przeznaczenia. Dla samochodów osobowych zalecamy ogrzewania wodne podgrzewaj±ce tak¿e silnik przed uruchomieniem. Ciep³o dostarczane jest do kabiny za po¶rednictwem uk³adu wentylacyjnego pojazdu. Do kabin sypialnych samochodów ciê¿arowych, przestrzeni transportowych, kamperów, jachtów przeznaczone s± ogrzewania powietrzne - ze wzglêdu na ma³y pobór mocy elektrycznej oraz mo¿liwo¶æ regulacji i utrzymywania sta³ej temperatury w ogrzewanej przestrzeni.
Ogrzewania powietrzne mo¿na w szczególnych przypadkach równie¿ zamontowaæ w vanach lub samochodach terenowych.

Czy mo¿na zamontowaæ ogrzewanie samodzielnie?
Do zamontowania ogrzewania potrzebna jest wiedza, zaplecze techniczne i do¶wiadczenie. Aby ogrzewanie dzia³a³o prawid³owo nale¿y zleciæ jego monta¿ autoryzowanemu serwisowi wspó³pracuj±cemu z Eberspaecher Sp. z o.o..

Jakich regu³ nale¿y przestrzegaæ bêd±c u¿ytkownikiem ogrzewania?
Pobierz wskazówki w pliku pdf

Czy HYDRONIC wymaga regularnych czynno¶ci obs³ugowych?
Najwa¿niejsz± czynno¶ci± serwisow±, podobnie jak w przypadku klimatyzacji, jest za³±czanie agregatu grzewczego przynajmniej 1 raz w miesi±cu na 10 minut, niezale¿nie od pory roku.
Po monta¿u urz±dzenie grzewcze jest bezobs³ugowe. Sugerujemy raz w roku sprawdzenie stanu po³±czeñ w uk³adzie wodnym, stan i moment dokrêcaj±cy mocowañ ¶rubowych.

Czy podczas pracy urz±dzenia grzewczego widaæ / czuæ dym?
Podczas fazy startu lub bezpo¶rednio po wy³±czeniu mo¿na zaobserwowaæ niewielk± ilo¶æ dymu, zw³aszcza przy ogrzewaniu pracuj±cym na olej napêdowy. Jest to zjawisko ca³kowicie normalne.
W zwi±zku z tym, ¿e wylot spalin umieszczony jest najczê¶ciej z przodu auta pod komor± silnika, mo¿e siê zdarzyæ, ¿e podmuchy wiatru wt³ocz± niewielk± ilo¶æ gazów spalinowych do uk³adu nawiewu.


Jak optymalnie wykorzystaæ ciep³o wytwarzane przez HYDRONIKA?
W wiêkszo¶ci samochodów doposa¿onych w system ogrzewania postojowego nale¿y przed wy³±czeniem zap³onu i opuszczeniem auta ustawiæ kierunek nawiewu na przedni± szybê (defrost mode), temperaturê grzania na maksimum, obroty dmuchawy na 1-2 stopieñ.
Dziêki sugerowanym powy¿ej nastawom powietrze bêdzie dobrze ogrzane przez nagrzewnicê, odmrozi i odszroni przednie szyby, a jednocze¶nie pobór pr±du z akumulatora bêdzie niski.


Ile paliwa zu¿ywa HYDRONIC? Jaki ma pobór pr±du?
Ogrzewanie postojowe zu¿ywa ¶rednio 0,4 l/h (HYDRONIC 4) lub 0,44 l/h (HYDRONIC 5). Pobór energii elektrycznej jest równie¿ niewielki - 30 W na ma³ym stopniu mocy (na którym ogrzewanie pracuje najd³u¿ej). O ca³kowitym poborze pr±du przez system ogrzewania postojowego decyduje dmuchawa pojazdu.
Dlatego stosuj zasadê czas grzania = czas jazdy, aby akumulator by³ zawsze odpowiednio na³adowany.


Jak d³ugo mo¿e pracowaæ ogrzewanie?
Za pomoc± zegara lub pilota mo¿esz ustawiæ maksymalnie 2 godziny pracy (choæ d³u¿sza praca te¿ jest mo¿liwa). Rzeczywista d³ugo¶æ czasu grzania zale¿y od stanu na³adowania akumulatora i poboru pr±du przez dmuchawê mawiewu. Dlatego ustawiaj niskie biegi dmuchawy zanim zaprogramujesz lub za³±czysz ogrzewanie.
Stosuj zasadê: czas grzania = czas jazdy, a akumulator nigdy Ciê nie zawiedzie.

Jak szybko bêdzie ciep³o w samochodzie?
Czas podgrzania kabiny auta jest uzale¿niony od temperatury zewnêtrznej, kubatury wnêtrza, pojemno¶ci silnika i rodzaju tapicerki.
Przy temperaturach ujemnych rzêdu kilku stopni Celsjusza bêdziesz czu³ siê komfortowo we wnêtrzu auta ju¿ po 1/2 godziny pracy agregatu grzewczego, tzn. wystarczy, ¿e uruchomisz HYDRONIKA 30 minut przed wej¶ciem do samochodu.

Jak d³ugo trwa gwarancja na ogrzewanie postojowe?
U¿ytkownik otrzymuje 24 miesiêczn± gwarancjê na agregat grzewczy i osprzêt u¿yty przy monta¿u. Uszkodzone ogrzewanie zostanie bezp³atnie obs³u¿one w autoryzowanym serwisie Eberspaecher na terenie ca³ej Europy.
Pamiêtaj - warunki gwarancji s± dope³nione po okazaniu w serwisie karty gwarancyjnej.

Ile kosztuje ogrzewanie wodne
Cena monta¿u tego typu ogrzewania zale¿y od marki i modelu pojazdu, jak równie¿ od tego, czy auto posiada klimatronic czy te¿ nie. W zwi±zku z powy¿szym prosimy o kontakt telefoniczny, b±d¼ te¿ za pomoc± specjalnego formularza, który u³atwi nam szybkie z³o¿enie Pañstwu oferty handlowej.

kancelaria.postol.eu

Wygenerowano w sekund: 0.01
ogrzewania postojowe webasto eberspaecher hydronic airtronic air top thermo top klimatyzacja
521,945 Unikalnych wizyt